Поліграф, детектор брехні

Стандарти практики

2.1 Виклад мети
Міжнародна ліга поліграфологів (МЛП) займає тверду позицію стосовно того, що поліграфологічне обстеження, проведене належним чином добре навченим і компетентним поліграфологом, який користується затвердженою методикою тестування, повинне мати високий ступінь точності детекції правди або брехні. З метою забезпечення високого ступеня точності, МЛП установлює для членів Асоціації наступні Стандарти практики.

2.2 Визначення
2.2.1 Доказове обстеження: обстеження, в якому використовується поліграф, відомий також як детектор брехні, узгоджене заінтересованими сторонами, письмовою й заявленою метою якого є надання діагностичного висновку поліграфолога як доказу в судовому процесі. Це не має перешкоджати прийняттю зізнання як доказу отриманого в ході поліграфологічного обстеження.

2.2.1.2 Слідче обстеження: обстеження, в якому використовується детектор брехні (поліграф), метою якого є доповнення й допомога слідству, і те, про яке поліграфолог не був проінформований і не вважає, що результати обстеження будуть представлені як доказ у суді. Скрінінгові перевірки найманого на роботу персоналу слід уважати слідчими обстеженнями.

2.2.1.3 Затверджена методика тестування: поліграфологічна методика тестування, для якої існує значна кількість міжнародно прийнятних наукових досліджень.

2.2.1.4 Поліграфологічне обстеження на специфічну тему: обстеження на поліграфі єдиної теми, яке, як правило, проводиться разом із карним розслідуванням.

2.3 Поліграфолог
2.3.1 Поліграфолог (фахівець детектора брехні) повинен відповідати підготовчим і освітнім вимогам навчальних закладів в області підготовки поліграфологів, акредитованих Міжнародною лігою поліграфологів, Міжнародною асоціацією поліграфологів або Американською асоціацією поліграфологів.

2.3.2 Доказові обстеження повинні проводитися лише дійсними (повноправними) або асоційованими членами. Члени-інтерни повинні проводити доказові обстеження лише під наглядом дійсного (повноправного) або асоційованого члена.

2.4 Обстежувана особа
2.4.1 Поліграфолог повинен вжити належних заходів, щоб визначити чи є обстежуваний придатним для обстеження на поліграфі. Поліграфолог повинен навести загальні довідки про медичний та психологічний стан обстежуваного, а також про недавнє використання яких-небудь медичних препаратів. Розумовий, фізичний або медичний стан обстежуваного, що потребує нагляду (спостереження) або є досить знайомим поліграфологові, також повинен бути оціненим до обстеження на поліграфі. Обстеження, в якому використовується детектор брехні, не повинне проводитися, коли поліграфолог не передбачає валідного результату.

2.4.2 В ході передтестової співбесіди поліграфолог запитує суб'єкта, який прибув на поліграфологічне обстеження, про проходження ним (зараз або в минулому) медичного або психіатричного лікування або консультацій.

2.4.3 Якщо в поліграфолога виникає обгрунтований сумнів щодо здатності обстежуваного на детекторі брехні благополучно пройти обстеження, поліграфолог повинен одержати дозвіл від обстежуваного і його лікаря.

3.5 Апаратура й реєстрація параметрів
3.5.1 Поліграфологічні обстеження повинні проводитися на приладах (поліграф або детектор брехні, аксесуари для поліграфа), затверджених Міжнародною лігою поліграфологів (виробництва компанії Lafayette Instrument Company) або Міжнародною асоціацією поліграфологів або Американською асоціацією поліграфологів, і повинні реєструвати, як мінімум, наступні канали або компоненти:

3.5.1.1 Дихальні паттерни, зареєстровані пневмографічними компонентами. Грудні й черевні паттерни реєструються окремо, з використанням двох пневмографічних компонентів.

3.5.1.2 Електрошкірна активність, що відбиває відносні зміни в провідності або опорі епідермальної тканини.

3.5.1.3 Кардіограф для реєстрації відносних змін частоти пульсу, амплітуди пульсу, і відносного об’єму крові.

3.5.1.4 Сенсори рухів для виявлення і реєстрації рухів обстежуваного.

3.5.2 Використання плетизмографу, хоча й не вимагається, схвалене й рекомендоване Міжнародною лігою поліграфологів для виміру пульсу й об’єму крові пальця.
 
3.5.3 Фізіологічний запис (поліграма) кожного обстеження повинен бути безперервним і з достатньою амплітудою, щоб бути зручним для читання поліграфологом, який проводить обстеження, а також іншими поліграфологами, які розглядають поліграму. Пневмографічні й кардіографічні криві з амплітудою вище половини дюйма будуть уважатися кривими достатнього розміру для зручності читання.

3.5.4 Поліграф (детектор брехні) повинен проходити функціональні або калібрувальні тестування відповідно до рекомендацій підприємства-виробника. Функціональне або калібрувальне тестування поліграфа має проводитися перед кожним доказовим обстеженням на детекторі брехні. Поліграфолог повинен зберігати результати (поліграми) цих тестувань, як мінімум, протягом одного року.

3.6 Місцезнаходження й умови обстеження
3.6.1 Поліграфологічне обстеження має проводитися в умовах відсутності відволікаючих факторів, які заважають обстежуваній на детекторі брехні особі зосередитися на обстежуваних темах. Місце проведення поліграфологічного обстеження повинне бути відносно вільним від зовнішнього шуму й відволікаючих факторів.

3.7 Підготовка
3.7.1 Перед кожним обстеженням на детекторі брехні поліграфолог повинен приділити достатню кількість часу для визначення тем і всіх потенційних проблем у кожній області поліграфологічного обстеження.

3.8 Передтестова процедура
3.8.1 Поліграфолог має добути достатньо інформації для ідентифікації обстежуваної на поліграфі особи.

3.8.2 Поліграфолог повинен отримати письмову згоду обстежуваної на детекторі брехні особи до поліграфологічного обстеження.

3.8.3 Слід приділити достатню кількість часу, щоб переконатися, що обстежуваний на поліграфі суб'єкт має належне розуміння поліграфологічного процесу й вимог до співробітництва.

3.8.4 Слід приділити достатню кількість часу для обговорення досліджуваних тем і дозволити обстежуваній на детекторі брехні особі повністю пояснювати свої відповіді.

3.8.5 Слід приділити достатню кількість часу, щоб переконатися, що обстежуваний на детекторі брехні суб'єкт узнає й розуміє кожне питання. Спроби обстежуваного давати раціоналістичне пояснення (навіть в умі) повинні бути нейтралізовані на етапі передтестової співбесіди, в ході якої обстежуваний демонструє, що зміст питань, використовуваних в обстеженні, розуміється однаково ним і поліграфологом. Питання повинні задаватися таким чином, щоб запобігти успішному залученню розсудливої людини, що зштовхнулася з важливою обстежуваною темою, у процес формулювання раціоналістичного пояснення (в умі), з метою запобігання відповідальності.

3.8.6 Поліграфолог не повинен виражати будь-якого роду особистої упередженості щодо правдивості обстежуваної на детекторі брехні особи до завершення поліграфологічного обстеження.

3.9 Обстеження на детекторі брехні
3.9.1 Поліграфолог має використовувати затверджену методику тестування. Доказові обстеження на поліграфі не повинні суттєво відхилятися від протоколу затвердженої методики тестування. У випадках, коли доказові обстеження відхиляються від формату або протоколу затвердженої методики тестування й підлягають перевірці якості незалежним поліграфологом, таке відхилення має бути відзначене й обгрунтоване в письмовій формі. Для вирішення специфічних проблем, кожне обстеження, в якому використовується детектор брехні, повинне проводитися з використанням затвердженої методики тестування.

3.9.2 Стимуляційний або ознайомлювальний тест обов'язковий для всіх доказових обстежень на поліграфі. Стимуляційний або ознайомлювальний тест повинен проводитися для всіх початкових обстежень у випадку будь-якого обстеження на специфічну тему або слідчого обстеження.

3.9.3 Питання має формулюватися ясно й чітко.

3.9.4 Довжина й вплив питань повинні бути пропорційними для кожної категорії використовуваних питань. Питання, використовувані в оцінці правди й брехні, мають чергуватися з інтервалами часу довжиною не менше 20 секунд. Дозволяється використання інших інтервалів часу, якщо вони підтверджені дослідженнями.

3.9.5 Поліграфолог повинен зібрати достатню кількість поліграм, щоб мати у своєму розпорядженні достатній об’єм даних для належної оцінки, відповідно до затвердженої методики тестування.

3.9.6 Слід застосовувати загальновизнане й використовуване поліграфологами стандартизоване маркування поліграм.

3.9.7 Аудіо або аудіо/відеозапис фаз передтестової співбесіди й обстеження повинні вироблятися й зберігатися для всіх типів поліграфологічних обстежень.

3.10 Обраховування
3.10.1 Поліграфолог повинен використовувати кількісну або чисельну систему оцінки для всіх доказових обстежень і слідчих обстежень на специфічну тему.

3.10.2 Замітки поліграфолога, що стосуються оцінки обстеження, в якому використовувався детектор брехні, повинні бути достатньо ясними й точними для читання іншими поліграфологами.

3.10.3 Поліграфолог не повинен розкривати результат обстеження, в якому використовувався поліграф, доти, поки воно не було адекватно й достатньо проаналізоване.

3.10.4 Поліграфолог повинен зберігати конфіденційність своєї роботи, поки не отриманий дозвіл від клієнта.

3.10.5 Поліграфолог, який підлягає контрольній оцінці якості певного розслідуваного випадку, повинен повністю розкрити всю релевантну інформацію. Будь-які сумніви відносно релевантності мають бути розв’язаними шляхом розкриття інформації.

 

Контакти:

International League of Polygraph Examiners

P.O. Box 451
Carmel, IN 46082-0451
USA
  +380 44 227 49 67
  ilpe.polygraph@gmail.com

Президент:
Волик Андрій Миколайович
  +380 44 227 49 67
  ilpe.president@gmail.com
2009-2024 International League of Polygraph Examiners, Inc. All rights reserved.